top of page

PROJECTES PROPIS A MEDI NATURAL

Dins de medi natural i descoberta de l'entorn s'han creat projectes propis on s'han tingut en compte els continguts curriculars propis de cada curs, però fent ús d'una metodologia diferent, més innovadora i atractiva pels alumnes.

Aquests projectes consisteixen a treballar de manera més vivencial les diferents temàtiques proposades. Primer de tot se'ls hi planteja als alumnes la temàtica o pregunta a resoldre que hauran d'anar investigant a mesura que avança el trimestre. Després es plantegen els coneixements previs del grup sobre aquest tema per saber quins són els aprenentatges que ja tenen adquirits.

Tot seguit, es treballa la part més teòrica a través del glossari, seguint el currículum bimodal que consisteix a seleccionar els 10 conceptes claus d'aquella unitat. Seguidament, una vegada ja elaborada la part teòrica, és el moment d'endinsar-se en la pràctica que queda tota registrada en un portfoli propi de cada alumne.

Més tard, s'executen activitats amb material manipulatiu i digital on l'alumnat investiga les qüestions plantejades i on es suggereixen petits reptes que se'ls hi van posant en les diferents sessions. Al llarg d'aquestes sessions es treballen diferents tècniques de treball cooperatiu i a més es fan ús de diferents rutines de pensament. Els alumnes en cada sessió obtenen un producte que aniran agrupant per poder crear el producte final.

Per acabar, una vegada els alumnes han anat acomplint les diferents tasques és l'hora de dur a terme l'avaluació. Aquesta avaluació té en compte la part teòrica del glossari, el producte final dissenyat pels alumnes, l'exposició i difusió d'aquest producte final i també la part de metacognició que consisteix en la reflexió del seu propi aprenentatge.

bottom of page