top of page

Delegades i delegats de curs

DELEGATS CURS ALUMNES

Els alumnes de cada curs trien anualment a un consell de curs, que està constituït per un alumne delegat, un subdelegat i un secretari.

El consell de curs és un dels òrgans de participació de l'alumnat i es reuneixen periòdicament amb l'equip directiu del centre, per tal d'analitzar suggeriments i aportacions de millora. 

 

DELEGATS DE CURS FAMÍLIES

El nostre centre té com una de les seves prioritats permanents el millorar el grau de participació i implicació de les famílies en la vida del centre, en un clima de confiança i esperit de col·laboració mútua, units en una finalitat comuna: la formació dels nens i nenes i la seva educació en la qual tant pares i mares com educadors estem compromesos.

Un dels instruments que disposem per afavorir i potenciar la participació és a través de la figura del delegat de curs. Es tracta de un pare o una mare per a cada classe, que tenen com a missió canalitzar inquietuds, projectes, suggerències, etcètera. Amb estreta col·laboració amb la titularitat i direcció del centre i tot el claustre de professors i professores.

bottom of page