top of page

AFA

Associació de Famílies d'Alumnes

L'Associació de Famílies d'Alumnes Singuerlín és un organisme de caràcter voluntari integrat per pares, mares i tutors legals dels alumnes matriculats al centre. La finalitat de l'Associació és col·laborar amb la Direcció i el professorat del centre, aportant iniciatives i suggeriments per a la millor formació de l'alumnat, sempre amb el vist-i-plau del centre i sense interferir en la marxa de les tasques escolars ni en les decisions del claustre de professors.

Presidenta de l'AFA: Sonia Raposo Garcia

Vicepresidenta: Clara Núñez Fernández

Tresoreres: Edurne Morcillo Romero i Isidro Martín Sánchez

Secretàri: Sergio Navarro Barrera

Vocals: Rosa María Martín Sánchez, Sergi Sentís Acebedo i Maria de los Ángeles Justicia

Correu electrònic: afa@singuerlin.cat 

bottom of page