Notícies

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR CURS 2020 - 2021

08-06-2020

BASES

1. BENEFICIARIS I REQUISITS GENERALS

1.1. Pot sol·licitar un ajut individual de menjador l'alumnat dels centres dels municipis de Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet que reuneixi els requisits següents:

 1. Alumnes matriculats en un centre educatiu mantingut amb fons públics, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundaria obligatòria, durant el curs corresponent a la convocatòria.
 2. Alumnes matriculats en escoles d'educació especial o en unitats de suport a l'educació especial (USEE), o alumnes amb necessitats educatives especials integrats en escoles ordinàries.
 3. Alumnes preinscrits al primer curs del cicle superior d'educació infantil (P3), al primer curs de primària (1r) o al primer curs d'educació secundària obligatòria (ESO) en un centre educatiu mantingut amb fons públics.
 4. No estar en acolliment residencial i residint en un centre d'acolliment per a infants o adolescents (CRAE).
 5. No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i gratuït.
 6. Fer ús del servei de menjador escolar.

1.2. Poden ser beneficiaris de l'ajut els sol·licitants que reuneixin els requisits i condicions establerts en aquestes bases, i que no superin els llindars de renda als quals es fa referència.

1.3. Definició d'unitat familiar

Són membres computables de la unitat familiar, per al càlcul de la renda familiar a l'efecte d'aquests ajuts:

 • Els progenitors, o si escau, el tutor o la persona encarregada de la guarda i protecció del
 • Els sol·licitants.
 • Els germans solters menors de vint-i-cinc anys que convisquin al domicili.
 • Els germans majors de vint-i-cinc anys que convisquin al domicili familiar, quan es tracti de persones amb discapacitat física o psíquica.
 • Els ascendents dels pares (és a dir, els avis dels sol·licitants) que justifiquin la residència al mateix.

En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable qui no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per relació anàloga, la renda del qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar. Així mateix, els seus familiars directes que convisquin amb l'alumne es consideraran d'acord amb el que s'estableix al paràgraf anterior.

En els casos d'unitats familiars amb situació de custòdia compartida, es consideraren membres de la unitat familiar únicament: el sol·licitant, els progenitors (encara que no convisquin) i els fills que tinguin en comú. En cas que només la situació socioeconòmica d'un dels progenitors justifiqui l'atorgament de l'ajut, es podrà valorar la renda del progenitor sol·licitant i només li correspondrà l'ajut per als dies de custòdia que estableixi el conveni regulador.

En el cas d'unitats familiars amb situació de violència de gènere, caldrà actuar d'acord amb el que estableixen l'article 33 (sobre identificació de situacions de violència masclista) i l'article 48 (en relació amb el tractament d'ajuts escolars) de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123-2.5.2008).

A l'efecte de la determinació de la renda es deduirà el 50 % dels ingressos de qualsevol dels membres computables de la família diferents dels sustentadors principals, és a dir, dels avis, del sol·licitant i dels germans del sol·licitant.

2.    SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds s'han de formalitzar mitjançant els impresos normalitzats que les escoles i l'AMB, a través de la seu electrònica (https://www.amb.cat/web/seu-electronica), posen a disposició de les persones interessades. Els impresos s'han d'entregar a l'escola, firmats per tots els membres de la unitat familiar i amb totes les dades emplenades.

La sol·licitud s'ha d'acompanyar, en tot cas, de tota la documentació obligatòria i de la documentació complementària que correspongui aportar a les famílies, segons s'indica en aquestes bases.

La presentació de la sol·licitud implica l'autorització de tots els membres de la unitat familiar perquè l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) o el Departament d'Educació puguin sol·licitar a l'Agència Tributària dades relatives a la renda i el patrimoni familiar corresponents a l'any 2019, i efectuar consultes a altres administracions públiques sobre les dades necessàries per resoldre la sol·licitud d'ajut de menjador. També implica l'autorització per al trasllat de les seves dades al consell comarcal o administració que correspongui, en cas de canvi de municipi d'escolarització de l'alumne.

A la documentació aportada pels sol·licitants, l'AMB hi afegirà, quan correspongui, les comunicacions rebudes del Departament d'Educació que acreditin que existeix un supòsit de redistribució equilibrada d'alumnat i la documentació acreditativa de les circumstàncies socials.

Pel que fa a les circumstàncies socials, cal una valoració per part dels serveis socials municipals que acrediti l'existència de necessitat social greu. Aquesta documentació no l'ha d'aportar la família. Les escoles es posaran en contacte amb els serveis socials municipals perquè valorin, si escau, les famílies incloses en un pla d'intervenció o de treball. Els serveis socials enviaran als centres, mitjançant un imprès normalitzat signat i segellat (original, no fotocòpia), la valoració que correspongui. Aquest document no serà necessari si l'alumne ja tenia puntuació social el curs anterior i no s'han produït canvis. Els nous sol·licitants i els que hagin canviat la puntuació sí que necessitaran el document de valoració dels serveis socials.

2.1.  Documentació obligatòria.

 • Model normalitzat de sol·licitud, que ha d'incloure l'autorització de tots els membres de la unitat familiar que figuren al volant de convivència, signada per tots a l'efecte de demanar dades d'ingressos i informació a l'Agència Tributària. En el cas dels menors, la signatura la pot fer l'adult
 • Volant de convivència actual.

Les famílies que van fer la sol·licitud el curs 2019-2020 i que no han registrat canvis al padró, no cal que aportin aquest document. En la sol·licitud, la família ha de certificar que els membres de la unitat familiar que conviuen al domicili són els mateixos. Només han d'aportar aquest document les famílies que no van fer la sol·licitud el curs passat o les que han registrat canvis al padró.

 • Fotocòpia del DNI/NIF/NIE, o document oficial acreditatiu, de tots els membres de la unitat
 • Ingressos no subjectes a l'IRPF

En cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés no subjecte a l'IRPF, cal que aporti la documentació que correspongui, referida a l'exercici de 2019:

 • Renda garantida de ciutadania o equivalent. Document acreditatiu i import de l'any
 • Pensió per a aliments dels fills. Document acreditatiu de l'atorgament i de l'import de l'any
 • Si les persones estan donades d'alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, certificat de cotitzacions corresponent a l'any 2019 i contractes de treballadors de la llar vigents l'any

 2.2.  Documentació complementària Circumstàncies familiars específiques.

 • Infants en acolliment: cal acreditar aquesta situació mitjançant la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

 No cal aportar la documentació d'aquest apartat que no hagi variat respecte a la convocatòria anterior, ja que s'entén que segueix sent vàlida i vigent. En aquest cas, en la sol·licitud s'ha de fer constar la declaració conforme no s'han produït modificacions.

 -       Document acreditatiu de prestacions econòmiques d'urgència social atorgades per administracions públiques durant l'any 2019, que tinguin la finalitat d'atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, com per exemple ajuts per a alimentació, roba o allotjament.

No cal que les famílies aportin els documents dels ajuts socials rebuts el 2019 dels ajuntaments de Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. Els ajuntaments ja comunicaran aquestes dades a l'AMB.

 -       Certificat de l'Agència Catalana de l'Habitatge.

Les famílies que durant l'any 2019 hagin rebut un ajut de l'Agència Catalana de l'Habitatge per pagar el lloguer, han d'adjuntar a la sol·licitud el certificat de l'import total percebut el 2019.

-       Conveni, sentència de divorci o acta final de mediació del Departament de Justícia.

3. CRITERIS PER A L'ATORGAMENT DELS AJUTS

 • Llindars de renda, volum de negoci, capital mobiliari, finques urbanes i rústiques

En el marc d'aquesta convocatòria, els sol·licitants que superin algun dels llindars que s'indiquen a continuació no poden ser beneficiaris de l'ajut:

3.1.1.     Llindar de renda del tram garantit d'ajut parcial (mínim del 50%).

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i l'agregació de les unitats que es detallen a continuació:

 • Primer adult, sustentador principal (pare, mare, tutor o persona encarregada de la custòdia): 10.981,40 €
 • Segon adult, sustentador principal (pare, mare, tutor, persona encarregada de la custòdia o parella del sustentador principal): 5.490,80 €
 • Altres adults, no fills, que integren la unitat familiar, diferents dels sustentadors principals (avis): 2.745,35 €
 • Fills dels sustentadors principals (alumne i germans) de la unitat familiar: 3.294,45 €

Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen aquestes bases, no supera cap d'aquests llindars, es concedirà un ajut parcial que cobrirà com a mínim el 50 % del cost del servei de menjador. No podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d'Educació i podrà arribar fins al 70 % en funció de la disponibilitat pressupostària.

3.1.2.  Llindar de renda del tram garantit d'ajut del 100%.

El llindar de renda és el 60 % del que s'ha establert per a l'obtenció d'un ajut del tram garantit d'ajut parcial i haver obtingut una puntuació igual o superior a 15 punts entre l'apartat de les circumstàncies familiars i l'apartat de la situació social dels barems de puntuació.

Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen aquestes bases, no supera aquests llindars i s'assoleix la puntuació mínima indicada, s'adjudicarà un ajut del 100 % del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d'Educació.

3.1.3.   Llindar de renda del tram garantit d'ajut del 100% per a alumnat amb una discapacitat acreditada igual o superior al 60%.

El llindar de renda és de 2,5 vegades l'establert per a l'obtenció d'un ajut del tram garantit d'ajut parcial i cal acreditar una discapacitat de l'alumne igual o superior al 60 %.

3.1.4.  Llindar de volum de negoci.

Poden optar als ajuts les unitats familiars els membres computables de les quals hagin obtingut uns ingressos el 2019 que no superin la quantia de 155.000,00 €, dels tipus que s'indiquen a continuació:

 1. Ingressos procedents d'activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva.
 2. Ingressos procedents d'una participació del conjunt dels membres computables igual o superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través d'entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d'entitat jurídica, un cop aplicats als ingressos totals de les activitats el percentatge de participació aquestes

3.1.5.  Llindar de rendiments patrimonials.

Poden optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari, més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent-hi les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual i, si escau, la renda bàsica d'emancipació, no superi els 1.700,00 €.

No es tindran en compte a l'efecte previst en aquest apartat els primers 1.500,00 € dels premis, en metàl·lic o en espècie, obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

Tampoc no es tindran en compte les prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin la finalitat d'atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, com per exemple l'alimentació, la roba i l'allotjament i que hagin estat degudament acreditades (base 2.2).

Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l'impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2019.

3.1.6.  Llindar de valors cadastrals de finques urbanes.

Poden optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables de la unitat familiar, excloent-hi l'habitatge habitual, no superi els 42.900,00 €.

3.1.7.  Llindar de valors cadastrals de finques rústiques.

Poden optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques dels membres computables de la unitat familiar, excloent-hi l'habitatge habitual, no superi els 13.130,00 €.

3.2.  Càlcul de la renda familiar.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona o el Departament d'Educació, a partir de les dades que els proporcioni l'Agència Tributària, calcularan la renda familiar sumant les rendes corresponents a l'exercici de 2019 de cadascun dels membres computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques. Es tindran en compte les dades de les declaracions fiscals que corresponguin, amb independència que s'hagin presentat a Hisenda o no.

La determinació de la renda dels membres computables es farà de la manera següent:

 • Rendes subjectes a l'IRPF

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent- ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2015 a  2018, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2015 a 2018 a integrar a la base imposable de l'estalvi.

Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació.

 • Rendes no subjectes a l'IRPF

Es tindran en compte els rendiments descrits en aquestes bases (*ingressos no subjectes a l'IRPF).

 • Deduccions de la renda familiar

Calculada la renda familiar, s'aplicaran les següents deduccions:

 • La quantitat de 800,00 € per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant que convisqui al domicili familiar, quan acrediti la condició de família
 • 50 % dels ingressos dels membres computables de la unitat familiar diferents dels sustentadors

4.    TIPOLOGIES D'AJUTS.

Els ajuts, que es concediran als alumnes que compleixin els requisits i condicions establerts i que no superin els llindars fixats, seran garantits parcials (entre el 50 % i el 70 % del cost del menjador) o garantits totals (100 % del cost del menjador), sense superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d'Educació.

Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre per a la mateixa finalitat, d'altres entitats o de persones públiques o privades. En cap cas l'import dels ajuts concurrents no pot superar el cost de la despesa efectuada.

Els sol·licitants de beca podran rebre ajuts alimentaris, finançats amb recursos municipals, que atorgaran l'AMB o els ajuntaments, d'acord amb els criteris establerts en cada cas pels serveis municipals.

5.    BAREMS DE PUNTUACIÓ.

 • Valoració de les circumstàncies familiars

Per a aquest concepte s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que corresponen als factors següents:

 • Qualificació de família nombrosa general. - 1,5 punts.
 • Qualificació de família nombrosa especial. - 3 punts.
 • Condició de família monoparental general (amb títol). - 1,5 punts.
 • Condició de família monoparental especial (amb títol). - 3 punts.
 • Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar extensa o aliena. - 3 punts.
 • Condició de discapacitat de l'alumne o dels germans, fins a un 33%. - 1,5 punts.
 • Condició de discapacitat de l'alumne o dels germans, de mésn d'un 33%. - 3 punts.
 • Redistribució equilibrada d'alumnes per part del Departament d'Educació. - 3 punts.

5.2.        Valoració de la situació social

Per a aquest concepte, s'estableix un barem de 10 o de 15 punts, d'acord amb la distribució següent:

 • Situació de risc social 10 punts.
 • Situació de risc social greu 15 punts.

6.     TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 • Únic termini ordinari de presentació de sol·licituds
 • Les famílies hauran de presentar a les escoles les peticions i la documentació corresponent, amb el mecanisme de cita prèvia que s'articuli des de cada centre escolar, fins al dimecres 15 de juliol de 2020.
 • Les escoles hauran de lliurar a l'AMB la documentació presentada per les famílies a mesura que la vagin rebent a través dels mecanismes que s'articulin a aquest efecte, com a molt tard, el dimecres 22 de juliol de 2020.

 6.2.  Sol·licituds fora de termini

Finalitzat el termini indicat, les famílies podran demanar un ajut de menjador només en els casos següents:

 • Noves incorporacions (noves matrícules i alumnes preinscrits que en el termini de presentació de sol·licituds no tenien plaça assignada)
 • Alumnes que no van rebre l'avís o que, tot i haver-lo rebut, no el van poder atendre per presentar la sol·licitud al centre escolar en el termini
 • Alumnes la situació econòmica o familiar dels quals s'hagi vist greument afectada per una causa de força major, degudament justificada pels serveis socials municipals o documentada per la família.

Aquestes sol·licituds s'hauran de tramitar de la mateixa manera que les presentades dins del termini ordinari establert. Els sol·licitants hauran de presentar al centre escolar la sol·licitud, emplenada i signada, acompanyada de la documentació obligatòria corresponent i, si escau, de la documentació complementària. L'escola introduirà les dades de l'alumne al programa informàtic i enviarà a l'AMB la sol·licitud amb la documentació.

7.  ADJUDICACIÓ DELS AJUTS, DIES LECTIUS I COMPACTACIONS

 • L'òrgan competent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) aprovarà l'adjudicació dels ajuts individuals de

Mitjançant el programa informàtic, els centres tindran accés a la informació relativa a l'adjudicació dels ajuts de menjador i dels ajuts complementaris i a l'estat de tramitació de les peticions dels alumnes de la seva escola. Correspon al centre traslladar la informació a les famílies.

 • L'ajut de menjador s'adjudicarà per al total de dies lectius del curs escolar amb servei de menjador, cinc dies a la setmana per a l'educació infantil i primària, i els dies amb classe a la tarda per a la secundària obligatòria, per als ajuts concedits dins de termini i sempre que els alumnes siguin usuaris del servei de
 • Per als ajuts que s'hagin sol·licitat fora de termini, es tindrà en compte la data des de la qual l'alumne sigui usuari del servei de menjador. A aquest efecte, caldrà que les escoles introdueixin al programa informàtic o comuniquin a l'AMB aquesta data, ja que altrament l'import de l'ajut s'haurà de calcular des del dia de l'adjudicació.
 • En casos de situacions socioeconòmiques vulnerables, de manera excepcional, es podrà compactar l'ajut perquè l'alumne assisteixi al menjador alguns dies a la setmana, durant tot el curs. No es pot compactar perquè hi assisteixi només uns mesos, amb la finalitat de no desequilibrar el nombre de comensals del menjador, i per prevenir que l'alumne pugui quedar desatès la resta de mesos. Les compactacions no podran ser

8.  AJUTS D'EDUCACIÓ ESPECIAL

Els alumnes escolaritzats en centres d'educació especial o en unitats de suport a l'educació especial es regiran pels llindars establerts en la present normativa.

9.  REVISIONS I RECLAMACIONS

 • Modificacions motivades de les sol·licituds

Les famílies poden demanar la revisió de la seva sol·licitud d'ajut i la repuntuació de la seva situació inicial en els casos de canvis greus que es corresponguin amb els supòsits enumerats en la base 6.2.3. Perquè l'AMB pugui tenir en compte aquesta nova situació, el sol·licitant n'haurà d'exposar els motius, mitjançant l'imprès corresponent, i aportar la documentació suficient dels membres de la unitat familiar per poder valorar-la.

9.2.  Reclamacions

Les famílies podran formular reclamació davant de l'AMB contra la resolució de la seva petició d'ajut, exposant-hi els arguments que ho justifiquin i aportant la documentació acreditativa que correspongui, mitjançant l'imprès corresponent.

Per al curs 2020-2021, el termini de presentació de reclamacions i de peticions de revisió de les sol·licituds s'inicia el dia 5 de setembre de 2020 i finalitza el dia 7 de maig de 2021. No s'admetran reclamacions fora d'aquest període.

10.  BAIXES, RENÚNCIES I TRASLLATS

 • Baixes i renúncies

Els centres han de comunicar a l'AMB la baixa o renúncia dels alumnes beneficiaris d'un ajut de menjador.

A aquest efecte, també es considerarà baixa quan un alumne no assisteixi al menjador durant 15 dies seguits o discontinus, sense causa justificada. Les baixes podran tenir caràcter temporal o definitiu.

10.2.  Trasllats dins o fora de la comarca

Si l'alumne es trasllada a una altra escola de l'àmbit del Barcelonès (Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet o Sant Adrià de Besòs), l'escola d'origen o la de destinació ho hauran de comunicar a l'AMB i es farà el traspàs corresponent de l'ajut entre escoles.

Els alumnes provinents d'escoles d'altres municipis que siguin beneficiaris d'un ajut de menjador garantit, mantindran l'ajut en cas que arribin a una de les escoles dels municipis indicats. El nou centre escolar comunicarà aquesta circumstància i l'AMB confirmarà si té la beca garantida o quin és el seu estat.

11.  JUSTIFICACIONS, ASSISTÈNCIA I PAGAMENTS

 • Nòmines justificatives

L'adjudicació dels ajuts es justificarà mitjançant nòmines justificatives, on hi constarà la relació nominal de beneficiaris, el total de dies de curs i l'import de l'ajut.

Aquests documents els generarà el programa informàtic i s'hauran de retornar firmats pels pares o tutors legals dels alumnes, en el termini que l'AMB estableixi.

Igualment, la direcció del centre certificarà en el mateix imprès que els imports dels ajuts es destinen íntegrament al pagament del servei de menjador.

11.2.   Certificació d'assistència

Les escoles, d'acord amb el model que l'AMB facilitarà a aquest efecte, hauran de certificar periòdicament l'assistència efectiva al menjador escolar dels alumnes beneficiaris de l'ajut, i caldrà que indiquin en cada cas el nombre real de dies d'ús del servei de menjador.

11.3.  Pagaments

Els pagaments dels ajuts de menjador es faran directament als centres, en cap cas a les famílies on està matriculat l'alumne beneficiari, i s'ajustaran a l'efectivitat de les transferències del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

En cas d'absència de l'alumne, l'AMB adequarà l'import a abonar a l'escola reduint el 50 % de la quantitat corresponent als dies en què l'alumne no hagi fet ús del servei de menjador.

12.  SEGUIMENT 

Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a facilitar la informació i documentació complementària que els òrgans de control de l'Administració els puguin requerir.

Els ajuts es retiraran totalment o parcialment quan es detecti que s'han ocultat o falsejat les dades sol·licitades.

L'AMB podrà demanar a les escoles la informació necessària per tal de comprovar el compliment d'aquesta convocatòria i de la normativa vigent.

 

En la present notícia adjuntem també l'arxiu de la sol·licitud per demanar l'ajut individual de menjador del curs 2020 - 2021.


Xarxes socials:


Arxius: