L'escola

Ideari


Finalitat del centre: per què vam néixer:

L'any 1967 fou creat el centre Singuerlín amb el compromís i voluntat de servir a la societat contribuint a l'adequada formació dels alumnes mitjançant un servei educatiu de qualitat. La finalitat del centre és facilitar una atenció i seguiment individualitzat, amb la col·laboració estreta amb els pares i mares, que confiant amb els professionals de l'equip docent i no docent de l'escola, té com a eix vertebrador el fet d'incidir en la formació intel·lectual, humana i espiritual dels seus fills.

Identitat del centre: el què som

L'Escola  basa la seva acció educativa en una visió cristiana de l'home, de la vida i del món, tot cercant una educació en la llibertat i la responsabilitat, així com en l'actitud de servei i la promoció de la justícia per mitjà d'una educació per la pau i la solidaritat, que esdevingui transformadora de la societat i faci de les persones agents compromesos en un món més just i fratern: una educació inserida en la realitat sociocultural de Catalunya, que promou l'ús de la llengua catalana com a eina de relació i comunicació.

El Col·legi SINGUERLIN es presenta i es defineix davant la societat com a centre educatiu d'inspiració cristiana. La nostre meta és oferir a la societat una educació de qualitat al servei de les persones sense exclusions de cap mena.

L'Educació que oferim és, en essència, un servei que té com a objectiu la plena realització de la persona i, a través d' ella, de la societat. Els educadors tenim la gran responsabilitat de configurar l'ànima dels homes i de les dones del futur. Certament, és una tasca difícil, però també immensament gratificant.

En el context d'un món extraordinàriament canviant i mutable pel que respecta al coneixement, acceptació i coherència de vida, es fa més necessària que mai una educació que enforteixi el caràcter de les persones i les disposi a comprometre's amb la construcció d'un món més pacífic, lliure i just, i a captar la dimensió transcendent de l'ésser humà.

La finalitat de la nostra escola és formar primer de tot, persones: persones cristianes i ciutadans honrats. La persona és sempre l'objectiu, mai l'objecte. Educar és, d'acord amb el nostre estil, ensenyar a pensar, convençuts que ensenyar a pensar és ensenyar a viure i a ser persona, a conrear allò més pròpiament humà que tots portem dins.

Educar és molt més que transmetre coneixements, més encara, que facilitar uns instruments i unes tècniques. L'educació al nostre centre presenta tres eixos fonamentals que es donen simultàniament:

- UNA BONA PREPARACIÓ ACADÈMICA tant en l'àrea científico - tècnica, com en les humanitats per tal de preparar a l'alumne per la seva continuació d'estudis post-obligatoris i universitaris, i la seva incorporació futura en l'àmbit professional; l'ensenyament trilingüe: català – castellà – anglès; l'estimulació primerenca en l'educació infantil; l'aplicació constant de les noves tecnologies a l'aula; desenvolupar les capacitats intel·lectuals per a l'estudi; ajudar a treballar i assimilar i fer pensar; a descobrir la capacitat d'admiració; el desig de conèixer i la inquietud intel·lectual, etcètera.

- UNA EDUCACIÓ HUMANA que prepari a cada alumne per afrontar, amb autonomia i responsabilitat, totes les circumstàncies de la vida en les quals les seves decisions se sustentaran en les virtuts i els valors que hagi adquirit: la fortalesa davant l'adversitat, la lleialtat i la sinceritat amb els altres, esperit de solidaritat i obertura en els reptes; aprendre a ser persona, a conèixer-se i acceptar-se a si mateix, a desenvolupar les pròpies facultats i capacitats, a tenir recursos propis, anar conquerint la llibertat, assumir responsabilitats personals i socials, per tal d'assolir un veritable estat de maduresa. El deure fonamental de tot ésser humà és conèixer-se a si mateix i a partir d'aquí aprendre a viure.

L'educació, des de la perspectiva d'humanisme cristià ha de tendir cap al coneixement aprofundit de l'estructura essencial de l'ésser humà, però en el fons d'un mateix. Això significarà que tota educació serà finalment i definitivament autoeducació, és a dir, el procés a través del qual ens formem com a humans, el camí pel qual ens humanitzem i ens construïm com a persones.

- UNA FORMACIÓ CRSTIANA I ESPIRITUAL, d'acord amb la doctrina catòlica. La nostra escola creu que el model de persona que encarna Jesús de Natzaret val la pena de ser transmès. L'escola és respectuosa amb la llibertat de tots, promou la reflexió sobre la fe i la seva celebració i vivència, entenent que la fe es rep i es transmet com un do, com un regal, i es comunica amorosament per a què sigui viscuda i, per tant, s'ha de plantejar sense imposicions directes ni indirectes, amb un escrupolós respecte a la llibertat de les consciències.

Compromís de la comunitat escolar:

A fi que  el centre educatiu SINGUERLIN pugui portar a terme eficaçment el seu projecte educatiu, la seva identitat ha de ser reconeguda i acceptada per tots aquells que intervenen en l'activitat educativa, segons la seva funció i el seu nivell de responsabilitat i a aquesta identitat han d'adaptar el seu comportament personal, per tant, tant pares i mares, professors, personal no docent i alumnes han de conèixer i acceptar la identitat del centre que han escollit.

 

Estil Propi:

La nostra meta és educar per a la família, tot col·laborant amb ella i des d'un àmbit i ambient de família.

1.- RELACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA

És per això que la relació FAMÍLIA – ESCOLA ha de ser el més estreta possible per aconseguir una acció educativa coherent. La nostra concepció d'escola com a complement i col·laboradors de la família, fa que cerquem una relació propera entre escola i família, a través de la comunicació fluida entre pares i tutors, amb l'objectiu d'aconseguir una acció educativa coherent i amb co-responsabilitat entre la institució familiar i escolar.

L'àmbit  familiar juga un paper essencial en la determinació de les actituds i dels valors que el fill aprèn a interioritzar en els primers anys del seu coneixement. Quan aquest ambient reuneix les condicions adequades, el fill troba la seguretat i la confiança que necessita per a iniciar les seves experiències de llibertat, dóna els primers passos en les relacions socials i afectives i aprèn a practicar el respecte cap als altres, a acceptar les diferències i a col·laborar amb els seus companys. Per això, l'acció educativa escolar requereix una intensa relació entre pares i educadors, sent aquells els principals educadors dels seus fills.

Per això, volem fomentar l'esperit de família en la vida del centre, generant un ambient d'alegria, afecte i confiança entre educadors, alumnes i pares / mares.

VOLEM POTENCIAR AQUESTA RELACIÓ, DE MANERA QUE:

- El fill-alumne pugui rebre una proposta educativa coherent que garanteixi la continuïtat de l'acció formativa iniciada a la llar i que l'escola sigui una extensió / prolongació de la seva llar, on se sent comprés i estimat. La nostra escola s'ha de distingir per l'educació, l'amabilitat, el respecte i l'ambient de família.

- Els tutors tinguin ocasió d'ampliar el coneixement de l'alumne i augmentar així les seves possibilitats d'ajuda i orientació.

- Els pares rebin l'oportuna informació sobre el progrés o dificultats dels fills en el treball escolar i estiguin en condicions de donar als tutors el suport que necessiten en la seva acció formativa.

- L'acció educativa escolar sigui una ajuda i un estímul en el treball formatiu que els pares realitzen amb els fills.

Aquesta cooperació mútua s'ha de fonamentar en la relació constant entre pares, tutors, professors i direcció de l'escola, de forma que doni fecunditat i coherència a l'acció educativa i contribueixi a assolir un bon nivell de qualitat en la formació integral dels alumnes.

Per això, propiciem la participació de les famílies, donat el nostre convenciment, que la seva col·laboració és imprescindible per assolir els millors resultats educatius amb el centre i contribuir a la millor integració escolar i social de l'alumnat principalment si els pares / mares col·laboren de forma activa amb l'elaboració de plans de millora de cada alumne.

Atès que els pares han donat la vida als fills, estan obligats a educar-los i, per tant, han de ser reconeguts com els seus primers i principals educadors. Ens  cal, doncs, una mútua responsabilitat entre família i escola, en la qual la família adopta el paper més rellevant, però igualment tots dos decisius, donat que entre la família i l'escola hi ha un espai d'intersecció: els dos vetllen per la formació integral de la persona i això afecta als nivells ètics, emocionals, socials i transcendents. En aquest sentit, la nostra escola té la missió de potenciar assíduament les facultats intel·lectuals, desenvolupar amb els alumnes la capacitat de jutjar amb rectitud i immers en el patrimoni cultural adquirit per les generacions passades, promoure el sentit dels valors, preparar per a la vida professional i crear entre els alumnes de diversa índole i condició la disposició per a una comprensió mútua. No es pot menystenir la influència que tenen els pares i l'escola en la construcció del futur home o dona. Per això cal que família i escola es trobin amb freqüència, que tractin d'allò que és fonamental, que estableixin relacions de complicitat i de transparència i, sobretot, que no perdin mai de vista que ambdues (família – escola) tenen un tresor a les mans, un tresor que té un valor incalculable, però que, a la vegada, és extraordinàriament fràgil: els fills, els alumnes.

2-. ELS PROFESSORS SÓN ELS PRINCIPALS EDUCADORS DELS ALUMNES EN L'ESCOLA.

Així prestaran la seva lliure adhesió als principis i objectius educatius del Centre, puntualitzats en el projecte educatiu i immersos en la concreció curricular. D'acord amb els mateixos, desenvoluparan la seva tasca professional que atendrà a les normes d'organització escolar i a les instruccions dels òrgans de govern.

L'exercici de les diferents competències assignades a la direcció i al professorat s'ha de desenvolupar, harmònica i solidàriament, al servei de cada persona i de cada família del Centre i de la societats sencera.

El treball en equip, el contrast, les experiències i la participació activa dels professors en la investigació de problemes educatius, són determinants de l'estil propi del nostre Centre.

El professorat s'ha d'esforçar per millorar constantment el seu nivell professional mitjançant la formació permanent per dirigir i orientar millor el grup dels alumnes que tenen encomanats, tenint cura de la delicadesa en el tracte amb els altres professors /professores, pares / mares, alumnes i resta de personal del centre.

Els professors de la nostra ESCOLA:

- Són educadors, és a dir, la seva tasca formativa va més enllà del que comporta la transmissió sistemàtica d'una sèrie de coneixements.

- Juguen un paper decisiu en la vida de l'escola, ja que estan directament implicats i col·laboren activament en la preparació, realització i avaluació de la Concreció Curricular del Centre.

- Donen a llur tasca formativa el sentit i la coherència que exigeix el Caràcter Propi del Centre i el tipus d'educació que s'ofereix, d'acord amb la institució Titular.

Tots els membres de la comunitat educativa i especialment els docents han de ser conscients que s'és mestre no solament per la ciència que s'imparteix, sinó pel testimoni de vida que s'ofereix. És bella cosa, doncs i d'una gran responsabilitat certament, la vocació professional de tots aquells que, bo i ajudant als pares en el compliment de la seva tasca educativa, s'encarreguen de la tasca d'educar: vocació professional que requereix unes particulars qualitats intel·lectuals i afectives, una preparació acuradíssima i una disposició a renovar-se i adaptar-se contínuament.

L'educació humana que el centre ofereix és eficaç perquè els professors i les professores s'esforcen ells mateixos a ser coherents amb les virtuts i els valors que esperen en els seus alumnes, conscients que educar és exigir-se per aconseguir, a través de la millora personal, la millora dels alumnes.

3-. TUTORIA.

- La tutoria, és el seguiment de l'alumne en tots els àmbits de l'educació, entesa aquesta com un procés integral (acadèmic i personal) al llarg de tota la seva vida escolar.

- El seguiment tutorial és un dels elements claus del procés educatiu, ja que a partir d'ell podem orientar, d'una manera personalitzada, el noi/noia vers la seva formació acadèmica i sobretot com a persona.

- El tutor s'ocupa, en un clima d'amistat i confiança d'impulsar el rendiment escolar i de perfeccionar el desenvolupament de la seva personalitat.

- És indispensable que hi hagi una comunicació total entre alumne, família i escola. El tutor ha de ser vist pel noi/noia i pels pares com aquella persona que orienta, aconsella i anima des d'una perspectiva sincera, realista i optimista, a l'alumne en el seu desenvolupament i maduració.

- El tutor / tutora procura conèixer bé l'alumne, seguir de prop el seu rendiment, i orientar-lo en les decisions. S'entrevista periòdicament amb els pares i parlen de tots aquells aspectes que incideixen en l'educació de l'alumne, amb la finalitat de concretar objectius comuns de millora: dels temes acadèmics, del caràcter del fill / filla, dels hàbits, dels amics, de la relació amb els germans i els pares, etcètera.

4-. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES, EXTRAESCOLARS I SERVEIS EDUCATIUS

Atès que el fet educatiu no es redueix de forma exclusiva al compliment del programa oficial i que el procés d'aprenentatge és determinat per les condicions específiques del context social i cultural, el Centre organitzarà activitats complementàries, extraescolars i serveis que potenciïn el desenvolupament del Projecte Educatiu.

 

Valors que ens fonamenten:

Volem ser i actuar com comunitat educativa en la qual tots els membres que la formen assumeixen amb responsabilitat la formació integral i harmònica dels seus alumnes mitjançant:

- Una tasca  pedagògica atenta a la identitat de cadascú, que l'encamini a créixer en la veritat i en la llibertat, a la vegada que en la seva condició de membre actiu de la societat, el comprometi progressivament a una voluntat decidida d'acció en favor de la Justícia, el bé comú i la pacífica convivència.

- L'ensenyament  exigeix la col·laboració activa de l'alumne i ha de ser personalitzada, humanista, oberta, científica i participativa.

- La capitació  professional, facilitant l'adquisició de les tècniques més adequades per al treball com a aportació al progrés de la societat i com a realització personal. Entendre el treball ben fet com a medi ordinari per  assolir el propi perfeccionament i contribuir al bé comú.

- La inserció en el context cultural de Catalunya, com a punt de partida per al coneixement i valoració de la diversitat cultural.

- La formació  cultural, artística i tècnica, el desenvolupament dels criteris personals, l'ús responsable de la llibertat i els hàbits de convivència.

- La facultat de conèixer la veritat, decidir els propis actes i exercitar la voluntat que suposa la conquesta de la llibertat.

- Una concepció transcendent de l'home i del món.

- Entenem l'educació com a sistema d'accions encaminades a estimular i desenvolupar les aptituds personals de cada alumne i capacitar-lo per poder afrontar amb criteris propis les diverses circumstàncies de la vida. Conviure amb respecte, cooperació i concòrdia, posant les qualitats personals al servei de la societat.

- El procés educatiu ha d'abarcar la totalitat de l'ésser humà i el desenvolupament de les capacitats humanes: intel·lectuals per assolir la veritat, morals per a realitzar el bé, estètiques per apreciar la bellesa, i tècniques. Els objectius educacionals abarquen els camps cognitiu (coneixement), psicomotor (aptituds i destreses) i afectiu (valors, actituds, hàbits).

- L'ensenyament exigeix la col·laboració activa de l'alumne i ha de ser personalitzada, humanista, oberta, científica i participativa.

- La persona és el fonament, el subjecte i la finalitat de l'ordre social; l'home no és un individu més, intercanviable i substituïble, sinó que és un ésser únic, lliure i responsable, dotat de drets i deures respecte de la societat.

- La societat no pot ser una simple acumulació d'individus, sinó que s'ha de convertir en comunitat, és a dir, en aquella organització que permet que la persona completi el seu desenvolupament humà, familiar i social. La comunitat, sigui en les seves formes de família o de nació, dóna identitats als éssers humans i reforça la seva capacitat de solidaritat, responsabilitat i compromís amb el bé comú i les altres persones.

- L'home és l'autèntic subjecte de la història, i el seu vessant espiritual el fa únic, insubstituïble, lliure i responsable, de tal manera que la persona és l'única causa i motiu de la societat; a la vegada, l'home, que té drets i deures, es compromet davant la societat i ha de subordinar els seus interessos materials als del bé comú.

- La família és l'eix de la societat. És en la família on s'aprèn a conviure i on resulta més senzilla i natural l'ajuda a la resta de membres, com un acte desinteressat i fraternal.

- La formació integral de cada alumne, mitjançant el desenvolupament dels valors humans i cristians amb el respecte de la dignitat personal de cada alumne / alumna i amb la seva llibertat i amb un alt nivell científic, humanístic, estètic, moral i espiritual.

- Formar una recta consciència individual i ajudar els alumnes per la seva integració en la societat, amb preparació i responsabilitat, i valoració de l'esforç amb el rigor en el treball.

- Tots els membres de la comunitat educativa, són responsables de crear un ambient fratern i familiar que ajudi als alumnes a forjar i integrar una personalitat ben definida, fonamentada en els valors esmentats.

- L'atenció psicopedagògica i l'orientació educativa i professional.

- Potenciació dels idiomes, en especial de l'anglès, català i castellà des dels inicis de l'escolarització.

- Potenciació de les TIC (Tècniques de la Informació i la Comunicació).

 

Alguns aspectes del nostre estil pedagògic:

1-. TRANSMISIÓ DE VALORS

- A fi que el procés educatiu a l'escola aconsegueixi la formació completa dels alumnes, cal que l'equip docent aconsegueixi que qualsevol activitat pedagògica proporcioni algun coneixement, desenvolupi algunes aptituds i promocioni algun valor sense haver d'afegir noves tasques pel mateix aprenentatge. El professorat ha de crear o aprofitar situacions en la vida escolar per transformar-les en actes educatius i de formació.

- Tots els valors d'una activitat educativa, neixen de l'aspiració al treball ben fet, tant des de la seva consideració humana (valoració moral d'una acció bona o dolenta) com des de la seva valoració objectiva (valoració del resultat d'una obra ben o mal feta).

- Els objectius generals que abarquen l'educació que oferim, cobreixen la totalitat de les capacitats humanes: formació intel·lectual, educació de la voluntat, educació en el treball, educació per a la convivència i els valors socials, educació en relació amb l'amor humà, l'afectivitat i la sexualitat, educació moral, educació física, educació per al temps lliure, educació estètica i espiritual.

2-. UNA EDUCACIÓ AL SERVEI DE LA PERSONA

L'escola és un lloc on es promociona a la persona i la seva finalitat és afavorir el creixement i la maduració de l'alumne en totes les seves dimensions.

- Ajudar els alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives i acceptar les pròpies qualitats i limitacions.

- Afavorir el creixement de la dimensió social de l'alumne com aspecte bàsic del seu creixement integral.

- Potenciar el desenvolupament de la seva dimensió ètica i transcendent, obrir la nostra acció educativa a la recerca del sentit de l'existència humana.

- Aquestes tres dimensions constitueixen una unitat en la persona humana, que creix i madura a través de l'acció educativa segons l'edat i situació concreta de cadascú.

3-. UNA EDUCACIÓ INTEGRADORA DE LA PERSONALITAT

En la nostra acció educativa, volem afavorir la integració de la personalitat i la promoció de les facultats (físico-motores, psicomotores, intel·lectuals i afectives) dels alumnes a partir de:

1. El creixement, l'acceptació i la superació de si mateix

2. L'expressió plàstica, corporal, dinàmica, musical, literària, etc.

3. L'autonomia en l'acció, amb capacitat d'independència, decisió i crítica i l'exercici de la llibertat i la responsabilitat en la vida social.

4. El desvetllament de la sensibilitat envers el medi natural

5. La relació amb el medi socio-cultural, en un afany de coneixement i millora de la societat.

L'educació d'aquesta dimensió bio-psicològica de la persona ens fa constatar que l'afectivitat i la intel·ligència estan íntimament vinculades a la vivència corporal i motora, i que el conreu de totes aquestes facultats dóna a l'alumne confiança en si mateix i l'ajuda en la maduració de les seves dimensions social, ètica i transcendent.

4-. UNA EDUCACIÓ SOCIAL I COMPROMESA EN LA CONSTRUCCIÓ DEL MÓN

L'home és un ésser obert als altres, que viu i es desenvolupa en la societat i que es configura a través de múltiples i recíproques relacions amb els qui l'envolten.

L'escola té una importància rellevant per a la iniciació en la vida social i els alumnes han de trobar l'ajuda necessària per poder créixer en aquesta dimensió. Els alumnes, al ser els principals agents de la seva educació, han de participar de manera gradual i activa en la vida del centre. Han d'assolir el sentit de pertinença al col·legi.

5-. CONREEM L'ACTIVITAT DELS ALUMNES I PROMOVEM LA PRÀCTICA DE LES SEVES DESTRESES I HABILITATS.

A fi d'introduir-los en l'àmbit de saber fer, fomentem la iniciativa i l'espontaneïtat i propiciem el respecte, l'ordre i l'autodisciplina.

Per aquests motius:

a) Adoptem un mètode de treball encaminat a:

- Donar especial importància al conreu de la intel·ligència per mitjà de les oportunes tècniques d'estudi i de treball, i potència l'adequat exercici i desenvolupament de la memòria.

- Suscitar i estimular l'activitat i afavorir el descobriment de capacitat i de pràctica de destreses en el món de la investigació, de l'art i de l'espai.

- Afavorir l'expressió i la comunicació en el llenguatge propi dels alumnes.

- Promoure un aprenentatge basat en l'interès i la motivació constant, sense excloure l'esforç personal en el treball individual i de grup.

- Fomentar la iniciativa i l'espontaneïtat dels alumnes.

b) Potenciem valors tals com: la voluntat, la noblesa, la lleialtat, la generositat i l'alegria, i el desenvolupament de les virtuts humanes següents:

- LA SINCERITAT, LA LLEIALTAT I LA FIDELITAT a la paraula donada i als compromisos lliurement adquirits, ensenyant-los a ésser coherents amb les seves actuacions.

- Fomentar la FERMESA, ensenyant-los a ser forts i exigents amb si mateixos i fomentar l'actitud de reaccionar positivament enfront de les dificultats, les contrarietats i fracassos propis i dels altres.

- Fomentar hàbits de LABORIOSITAT i aprofitament del temps.

- Afavorir LA SOBRIETAT en totes les manifestacions, ajudant-los a entendre els béns materials i el diner com a mitjans, no com a fins en si mateixos.

- Entendre que l'ORDRE és una virtut indispensable pel bon desenvolupament de la pròpia personalitat, que afavoreix la convivència i facilita l'aprofitament del temps.

- Fomentar la RESPONSABILITAT de forma que els alumnes coneguin que la veritable llibertat no consisteix en l'alliberació sistemàtica de tot nexe, sinó en el desenvolupament de la capacitat per escollir i decidir personal i responsablement acceptant les conseqüències dels seus propis actes.

- Fomentar l'OBEDIÈNCIA, ajudant a reconèixer la necessitat d'acceptar i seguir l'exercici de l'autoritat i importància d'obeir, assumint les normes establertes que són necessàries pel bé comú.

6-. CAPACITAT DE COMPROMÍS

- Ensenyar a conèixer i a desenvolupar al màxim, amb fites exigents, les aptituds personals.

- Fer conscients als alumnes de la necessitat d'una lluita personal constant, per tal de superar les limitacions i les dificultats exteriors que poden trobar.

- Ensenyar que l'autodisciplina és necessària per formar la pròpia personalitat i també com a mitjà per tal d'ajudar i servir als altres.

- Ensenyar a valorar amb sentit positiu el compliment dels encàrrecs i altres obligacions de servei als altres.

- Assumir amb responsabilitat les pròpies decisions (comprometre's).

- Proporcionar als alumnes informació i criteris correctes en les qüestions relacionades amb les exigències socials.

- Posar-los en contacte directe amb situacions de dolor, malaltia, pobresa, limitacions, patiment, solitud, etc, per tal que ajudin als més desemparats.

7-. CLIMA DE CONFIANÇA

- Fomentar la confiança lleial en les relacions entre professors-alumnes i alumnes entre si.

- Fomentar la confiança lleial en les relacions entre professorat, direcció i titularitat, i entre pares / mares, professorat, direcció i titularitat.

- Crear un clima adient que fomenti l'obertura i confiança en les relacions amb els seus educadors tant al col·legi com en les relacions amb els seus pares.

- Fomentar la confiança i la sinceritat amb les persones encarregades de la seva educació.

- Dur-los al convenciment que la sinceritat els ajuda a resoldre els seus problemes i dificultats.

8-. MÀXIM APROFITAMENT PERSONAL

- Aconseguir que cada alumne tregui el màxim profit de la seva capacitat intel·lectual.

- Aconseguir que tots els alumnes adquireixin un nivell satisfactori de coneixements en cada matèria o àrea de coneixement, recuperant els que ho necessitin i atenent convenientment als millors dotats, de manera que no es conformin amb fites mediocres per a la seva capacitat, per la qual cosa, se'ls ajudarà en la formació de la voluntat i de la capacitat d'esforç.

- Fomentar l'afany de saber, la inquietud cultural i la necessitat de documentar-se de la manera més segura en cada cas, per tal d'aconseguir el màxim nivell intel·lectual.

- Afavorir el coneixement de si mateix per tal de no sobrevalorar o infravalorar les pròpies capacitats.

- Ajudar els alumnes a centrar la seva atenció a través d'una motivació adequada i d'activitats adients.

- Aconseguir que els alumnes siguin capaços d' autoavaluar el seu rendiment i l'esforç del seu treball.

9-. DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS MENTALS

- La creativitat i la iniciativa personal.

- La capacitat per a la lectura i la interpretació de textos escrits, gràfics i iconogràfics.

- La capacitat de càlcul mental.

- L'abstracció, capacitat d'anàlisi i síntesi, deducció i introducció.

- Les tècniques de resum, esquema, definició, subratllat.

- La capacitat de l'observació dels fenòmens de la vida diària relacionant-los amb les matèries estudiades.

- La capacitat d'experimentar i aplicar en la pràctica els aprenentatges.

- El sentit espaial, temporal i de mesura de les coses.

- La capacitat memorística.

- La capacitat d'interrelacionar coneixements dins d'una o diverses matèries.

- Fer que sàpiguen expressar amb claredat i precisió els coneixements adquirits i les pròpies idees, de forma oral i escrita seguint raonaments lògics.

10-. TREBALLAR AMB ESFORÇ I CONSTÀNCIA

- Habituar i motivar els alumnes a treballar amb esforç i constància, acabant les seves tasques i activitats amb la major perfecció que siguin capaços.

- Ensenyar a valorar l'esforç, malgrat que no sempre s'aconsegueixin els millors resultats.

11-. ORIENTACIÓ ESCOLAR I PROFESSIONAL

- Orientar els alumnes en el seu futur escolar, tenint en compte les seves aptituds i interessos.

- Entendre l'ORIENTACIÓ que el centre facilita als pares, mares i alumnes, com un ajut que amplia la capacitat de decisió, que és sempre personal i lliure.

12-. EDUCACIÓ PER A LA CONVIVÈNCIA I ELS VALORS SOCIALS: AMISTAT I ESPERIT DE SERVEI, INFLUÈNCIA POSITIVA EN ELS ALTRES.

- Concretar i desenvolupar en els alumnes les virtuts socials i cíviques cercant en tot moment l'enfortiment dels hàbits de convivència, cooperació i solidaritat.

- Fomentar la generositat i l'hàbit de pensar en els altres, volent per a ells el mateix que es vol per a un mateix.

- Ensenyar als alumnes a viure el amistat, ajudant realment als altres en la seva millora personal.

- Fomentar l'amistat com a valor en si mateix que ha de conrear-se amb lleialtat i generositat, tant entre els alumnes com entre alumnes i professor.

13-. NORMATIVA DE CONVIVÈNCIA

- Ensenyar a viure i respectar LA NORMATIVA DE CONVIVÈNCIA que fa la vida més agradable.

- Fer que, amb un EXIGENT TO HUMÀ, els alumnes tinguin cura de l'elegància de les formes externes de comportament, visquin detalls pràctics de la delicadesa en el tracte, de servei, ordre, puntualitat, neteja i cura de les coses materials i presentació personal, entenent tots aquest aspectes com a reflexes d'una actitud cívica i no com uns simples convencionalismes.

14-.CONVIVÈNCIA FAMILIAR

- Fomentar l'harmonia i unitat familiar, fent que els alumnes se sentin membres actius i responsables d'ella i aprenguin a estimar els valors intrínsecs de la institució familiar.

15-. SENTIT SOCIAL

- Fer entendre als alumnes que en la vida personal i social són subjectes de drets i deures.

- Fomentar la consciència de la dimensió social del seu treball personal actual i dels valors ètics i socials del seu futur treball professional.

- Sensibilitzar responsable i CONSTRUCTIVAMENT els alumnes sobre els mals presents en el món: les injustícies en la vida social, la violència, la rebel·lia estèril, la guerra, la ignorància, la manipulació, l'odi, l'envelliment de la dignitat de la persona i de l'amor humà, el menyspreu dels drets humans i del bé comú, la pèrdua de la consciència del bé i del mal.

- Inculcar el convenciment que el futur està fonamentalment en l'home i, per tant, en la millora personal i del l'ambient que envolta cadascú.

- Ajudar els alumnes a conèixer i assumir la necessitat, la funció i els límits de l'autoritat en els seus diversos nivells dins de la convivència social (família, col·legi, societat civil, etc.) i la seva harmonia amb la llibertat personal.

- Ensenyar que el millor servei als altres és el coneixement progressiu de la veritat i del bé, actuant en conseqüència.

16-. COHERÈNCIA CONEIXEMENTS – VIDA

- Fomentar l'amor a la llibertat i a la diversitat, i el sentit del respecte vers totes les opcions que puguin sostenir-se legítimament en les qüestions sotmeses a la lliure controvèrsia dels homes i ajudar a superar posicions tancades o intransigents.

- Aconseguir que els alumnes sentin la necessitat d'influir positivament en el món que viuen.

17-. PARTICIPACIÓ RESPONSABLE

- Fer que participin amb responsabilitat i esperit de servei en la vida del col·legi.

-  Preparar els alumnes per tal que participin en les tasques cíviques i de servei.

- Conrear entre els alumnes el diàleg obert i el respecte a la llibertat i a les opinions dels altres, que no han de ser considerades com a adversàries per sol fet de pensar de manera distinta.

- Ensenyar a harmonitzar el respecte a la llibertat dels altres amb la lleialtat de la pròpia personalitat i conviccions sense l'obstacle del respecte humà.

18-. PERCEPCIÓ I VALORACIÓ DE LA BELLESA I CREACIÓ ARTÍSTICA

- Educar la sensibilitat dels alumnes per tal d'apreciar la bellesa de la natura i l'harmonia de la creació.

- Desenvolupar en els alumnes la capacitat de percebre i gaudir de les manifestacions de la bellesa (expressió oral, escrita, plàstica, musical...)

- Capacitar els alumnes per tal que percebin i gaudeixin de les obres artístiques, mitjançant visites a museus, exposicions, assistència a concerts, obres de teatre, conferències, cine-fòrum...

- Fomentar en els alumnes la creació artística: composició literària, declamació, música, cant, pintura, dibuix, modelat, ritme, dramatització...

- Desenvolupar l'aptitud manual dels alumnes fent-los capaços de crear objectes bells.